ജൈവ വളങ്ങൾ

org-manur-imgഎല്ലാത്തരം ജൈവ വളങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇവ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

സേവനങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക : 0484 – 2508974