ഉപകരണങ്ങൾ

farming-eqpmnts-img ചെടി നനയ്ക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ വിറ്റു വരുന്നു. ഗ്രോ ബാഗുകൾ വിൽക്കുന്നു. നിറച്ചതും നിരക്കാത്തതുമായ കാലി ബാഗുകളും സുലഭമായി വിപണനം നടത്തുന്നു.

വിളിക്കുക : 0484 – 2508974