വായ്പകൾ

Loans Palliyakkal Bank
1) ഹ്രസ്വകാല വായ്പ
2) മധ്യകാല വായ്പ
3) ദീർഘകാല വായ്പ
4) ഭവന വായ്പ
5) കൺസ്യൂമർ വായ്പ
6) കാർഷിക വായ്പ

7) സ്വർണ പണയ വായ്പ
8) പ്ലെഡ്ജ് വായ്പ
9) സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പ