നിക്ഷേപങ്ങൾ


താഴെ പറയുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.:-

1) സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്.
2) വിവിധ കാലയളവിലേക്കുള്ള സ്ഥിരം നിക്ഷേപങ്ങൾ.
3) പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം (എം.ഡി.എസ്) സ്‌കീം.
4) സസ്പെൻസ് അടക്കമുള്ള മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങൾ.