അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും

2015-2016

 1. ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ബെസ്റ്റ് ഓണം മാർക്കറ്റ് – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 3. മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ

2014-2015

 1. ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ബെസ്റ്റ് ഓണം മാർക്കറ്റ് – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 3. മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ

2013-2014

 1. ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ബെസ്റ്റ് ഓണം മാർക്കറ്റ് – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 3. മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ

2012-2013

 1. ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ബെസ്റ്റ് ഓണം മാർക്കറ്റ് – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ

2011-2012

 1. ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ബെസ്റ്റ് ഓണം മാർക്കറ്റ് – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ

2010-2011

 1. ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ബെസ്റ്റ് ഓണം മാർക്കറ്റ് – ബൈ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 3. ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ – ബൈ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
 4. ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ബെസ്റ്റ് ഓണം മാർക്കറ്റ് – ബൈ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
 5. ഫോർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി SCB ഇൻ പറവൂർ താലൂക്ക് – ബൈ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
 6. മോഡൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി – ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്മെന്റ്

2009-2010

 1. ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ – ബൈ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
 2. ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ബെസ്റ്റ് ഓണം മാർക്കറ്റ് – ബൈ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
 3. ഫോർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി SCB ഇൻ പറവൂർ താലൂക്ക് – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 4. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 5. ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 6. ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ബെസ്റ്റ് ഓണം മാർക്കറ്റ് – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 7. ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യ കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പോ ട്രിവാൻഡ്രം – സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബൈ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള, കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

2008-2009

 1. ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ (ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ) – ബൈ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 3. ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ

2007-2008

 1. ഫോർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി SCB ഇൻ പറവൂർ താലൂക്ക് – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 3. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ

2006-2007

 1. ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ

2005-2006

 1. ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബിലൈസേഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 2. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SHG ഓർഗനൈസഷൻ – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 3. ഫോർ ബെസ്റ്റ് SCB ഇൻ താലൂക്ക് – സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ, പറവൂർ
 4. ഫോർ ബെസ്റ്റ് പ്രൈമറി അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് – ഇന്ദുചൂഡൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് ബൈ FACCD എംപ്ലോയീസ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി, അമ്പലമേട്.