മന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ സന്ദർശിച്ചു

പള്ളിയാക്കൽ സഹകരണ ബാങ്കിൻറ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രത്തിലെ പച്ചക്കറിതൈയ്യ് ഉല്‌പാദനകേന്ദ്രം ബഹുമാനപെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ സന്ദർശിക്കുന്നു.