അറിയിപ്പ്
  • മാസാരംഭത്തിൽ പ്രതിമാസ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം കൂടുന്നു.
  • സ്വയം സഹായ സംഘതല പ്രതിമാസ യോഗങ്ങൾ 10 മുതൽ 30 വരെ എല്ലാ മാസവും നടത്തുന്നു.

ബാങ്കിങ്

ബാങ്കിങ് പള്ളിയാക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ 2232 മലയാളം ആണ്ട് 01-07-1118 തത്തുല്യം 16.02.1943 ന് പറവൂർ താലൂക്കിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ രൂപീകരിക്കുകയും...

തുടർന്ന് വായിക്കുക

പരീശീലനം

പരീശീലനം ാ സമയങ്ങളിൽ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുന്നു. പങ്കുവെച്ചും പരിഗണിച്ചും നവ ആശയങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നൽകുന്നു. പഠന ക്ലാസ്സുകളും ആശയവിനിമയവും സ്ഥായിയായി നടത്തുന്നു. കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൃഷിയിട...

തുടർന്ന് വായിക്കുക

ജൈവ കൃഷി

ജൈവ കൃഷി പഴം-പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ ജൈവകൃഷിയും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സാദ്ധ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നു. പൊക്കാളിയെന്ന പേരിൽ അറിയുന്ന ജൈവ നെൽകൃഷി പാരമ്പര്യ...

തുടർന്ന് വായിക്കുക

ജൈവപൊക്കാളി കൃഷി

ജൈവപൊക്കാളി കൃഷി ഉപ്പുവെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഏഴിക്കര. തീരപ്രദേശമായ ഇവിടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള പൊക്കാളി പാടങ്ങൾ സുലഭമാണ്. ഒരു പൂപ്പ് നെൽകൃഷിയും തുടർന്ന് ഒരു പൂപ്പ്...

തുടർന്ന് വായിക്കുക

കാർഷിക വായ്പകൾ

കാർഷിക വായ്പകൾ ബാങ്ക് 4 % പലിശ നിരക്കിൽ എല്ലാ കാർഷിക പ്രവർത്തികൾക്കും വായ്പ നൽകുന്നു. നെൽകൃഷിക്ക് പലിശരഹിതമായി വായ്പ നൽകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :...

തുടർന്ന് വായിക്കുക

പാൽ, മുട്ട, മുല്ല മൊട്ട്

പാൽ ഇവിടെ ശരാശരി പ്രതിദിനം 600 ലിറ്റർ പാൽ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളും മാതൃകാ ഡയറിയും കൂടി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ബാങ്ക് സംഭരിച്ച് വിപണനം. നടത്തുന്നു....

തുടർന്ന് വായിക്കുക

സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ

സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ എന്ത് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു സംഘടനാരൂപത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ട് വന്ന് സ്വയം സഹായ സംഘമാക്കി ബാങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത്...

തുടർന്ന് വായിക്കുക

കർഷക സേവന കേന്ദ്രം

കർഷക സേവന കേന്ദ്രം സർക്കാർ സഹായത്തോടെ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ വിദഗ്ധരുടെ സേവനം. കേന്ദ്രത്തിനു കീഴിൽ ജൈവവള വിപണനം, ജൈവ...

തുടർന്ന് വായിക്കുക

ബാങ്കിനെക്കുറിച്ച്

abt-img പള്ളിയാക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ 2232 മലയാളം ആണ്ട് 01-07-1118 തത്തുല്യം 16.02.1943 ന് പറവൂർ താലൂക്കിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ രൂപീകരിക്കുകയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ബാങ്കിന് തുടർന്ന് വായിക്കുക

ഗ്രാമ ശ്രീ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്

Gramasree Super Market

കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ പള്ളിയാക്കൽ ബാങ്ക് തുടർന്ന് വായിക്കുക